Közlekedési tudnivalók

A román közlekedés fontosabb szabályai

Románia 2007. január 1-i EU csatlakozását követően nem szükséges beszerezni az addig használatos nemzetközi biztosítást, a zöld kártyát. A magyarországi kötelező felelősség biztosítás elegendő és elfogadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.

Romániában bekövetkezett, személyi sérüléssel járó közúti baleset esetén, rendőri intézkedés nélkül a helyszínt nem szabad elhagyni.

Személyi sérülés nélküli, kisebb baleseteket követően a rendőrség nem mindig száll ki a helyszínre, a baleset résztvevőinek kell autóikkal jelentkezniük 24 órán belül a területi közlekedési rendőrségen. Amennyiben a közúti balesetben a gépjármű megsérült, úgy a rendőrségtől be kell szerezni egy a gépkocsi javíthatóságát igazoló bizonyítványt (Autorizatie de Reparatie). E nélkül a jármű romániai szervízben nem javítható, és nem hagyhatja el az országot.

Koccanásos baleset nyomán a felek nem kötelesek a rendőrséghez fordulni, hanem amennyiben megegyeznek a balesettel kapcsolatos felelősség kérdésében, akkor közvetlenül biztosítóikhoz fordulhatnak (ez lényegében megegyezik a magyarországi gyakorlattal).

A sérült gépkocsival való határátlépéshez változatlanul szükséges a rendőrségi igazolás.

Közúti baleset esetén, abban az esetben, ha a rendőrség igazolja, hogy a román fél a baleset okozója, szükséges annak biztosító intézetét felkeresni és a sérült járművet szemléztetni. Ennek hiányában a biztosító általában megtagadja a kár megtérítését és évekig eltartó pernek néz elébe a magyar autós.


Külföldiek vezetői jogosultságának felfüggesztése Romániában – az eljárás menete

A román Kormány a 195/2002. sz. sürgősségi rendeletben részletezte azokat a szabálysértési eseteket, amelyek elkövetésekor a közlekedésrendészet időlegesen – 1-3 hónapra – felfüggesztheti a külföldi autóvezetők vezetési jogát Romániában. A korlátozás Románia területére érvényes. A külföldi állampolgár jogosítványát a közlekedésrendészet visszatartja, és az eltiltás leteltével visszaküldi a magyar kiállító hatóságnak. A magyar jogosítványok onnan kerülnek el a tulajdonos állandó lakóhelye szerinti okmányirodához, ahol a dokumentum értesítés nyomán átvehető.

A hivatkozott kormányrendelet a vezetési jog 30 napos felfüggesztésével szankcionálja a következő szabálysértéseket:

 • gépkocsi oszlop előzése piros jelzésnél vagy vasúti átjáróban;
 • elsőbbség meg nem adása gyalogosnak gyalogátkelőhelyen;
 • elsőbbség meg nem adása járműnek;
 • közlekedési lámpa piros jelzésének figyelme kívül hagyása;
 • szabálytalan előzés;
 • rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása;

A vezetési jog 60 napos felfüggesztése a következő esetekben történik

 • elsőbbség meg nem adása, előzés piros jelzésnél, ha ennek nyomán anyagi kárral járó baleset keletkezik;
 • az adott útszakaszon időlegesen alkalmazott közlekedési tiltás figyelmen kívül hagyása;
 • áttérés a menetirány szerinti túloldalra, kivéve a szabályos előzés eseteit.

A vezetési jog 90 napos felfüggesztéssel sújtandók az alábbi esetek

 • ittas vezetés (ha nem esik a vétség kategóriába, ami a törvény erejénél fogva súlyosabb megítélés alá esik);
 • a fékrendszer vagy az irányjelző rendszer meghibásodása, ha azt a közlekedésrendészet és az útfelügyelet együttesen megállapítja;
 • áthaladás vasúti átjárón a sorompó vagy félsorompó leengedésekor és piros jelzésnél;
 • a megengedett sebesség 50 km/h-val történő túllépése, ha azt rendszeresített ellenőrző eszközökkel bemérik.

A fentiekben részletezett esetek észlelésekor, megállapításakor közlekedési rendőr intézkedhet az autóvezető jogosítványának a visszatartásáról, azzal a céllal, hogy az érintett személy vezetési jogát Románia területén felfüggesszék. Javaslatot tesz a Megyei Közlekedésrendészet vezetőjének a vezetési jog felfüggesztésére. Más rendőri részlegeknek nincs joguk járművek megállítására és közlekedési bírság kiszabására.

Az eljárás menete

 • a közlekedési rendőr köteles az esetről jegyzőkönyvet felvenni; ebben rögzíti továbbá a szankcióval járó pénzbüntetés mértékét; a jegyzőkönyvet az intézkedés alá vont gépkocsivezetőnek alá kell írnia;
 • amennyiben az autós megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, abból nem kaphat másolatot, ami nélkül viszont nem támadhatja meg bíróságon a rendőri intézkedést;
 • a jogosítvány visszatartásáról az autós 15 napra szóló igazolást (dovada) kap, hogy ez idő alatt az igazolás birtokában és fedezetével elhagyhassa az országot, ill. hazatérjen. (Figyelem: az igazolás Románia területén érvényes!);
 • amennyiben a szabálysértési intézkedés alá vont személy nem ért egyet a rendőr minősítésével, a jegyzőkönyv másolatának bemutatása mellett 15 napon belül megtámadhatja azt a legközelebbi területi bíróságon; kérnie kell a bírósági iktatás számát;
 • az intézkedést követő 15 napon belül a külföldi autós 1 nappal azt megelőzően, hogy elhagyja Románia területét, közjegyzői nyilatkozat leadása mellett visszakérheti jogosítványát. A közjegyző előtt saját felelősségére nyilatkoznia kell arról, hogy 1 nap alatt elhagyja az országot, Románia területén a felfüggesztés ideje alatt nem fog járművet vezetni, külföldön viszont szüksége van a jogosítványára. A jogosítvány visszaadását nem az intézkedő rendőrnél kell kérni, hanem a területileg illetékes megyei közlekedésrendészet vezetőjénél. Megjegyzés: Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az autós mégis vezet Romániában, és hasonló súlyú szabálysértés elkövetése nyomán ismét fennakad a közlekedésrendészet szűrőjén, a minősített eset már bűncselekménynek fog minősülni, ami bírósági eljárást von maga után;
 • a visszatartott jogosítványokat a megyei közlekedésrendészeti felügyeletekre küldik, és ott tartják 15 napig, amíg a rendőri intézkedés bírósági úton megtámadható. Megjegyzés: A megyei közlekedésrendészeteken állandó ügyelet van, azaz az ügyeletes tiszt hétvégeken és ünnepnapokon is felkereshető. Címek az interneten elérhetőek. A közjegyzői nyilatkozat elkészítésével azonban meg kell várni a következő munkanapot, vagy utólag vissza kell térni Romániába;
 • a 15 nap elteltével a jogosítványokat Bukarestbe, a Román Országos Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Igazgatóságára továbbítják, ahonnan az eltiltás időtartamát követően eljuttatják azt az érintett autós állampolgársága szerinti nagykövetségre, a kibocsátó hatósághoz továbbítás végett.
 • létezik egy olyan gyakorlati lehetőség is, hogy a jogosítványt a vezetési jog felfüggesztésének idejére az intézkedést foganatosító közlekedésrendészeti egységnél tartják, ha az ügyfél azt kéri, hogy a tiltás lejártát követően ugyanott személyesen vehesse át vezetői engedélyét. Ebben az esetben csak a szabálysértés tényét ismertető szóbeli jegyzéket küldik az adott állam bukaresti nagykövetségére, annak továbbítását kérve a hazai illetékesekhez.

A literenkénti 8 grammot meghaladó alkoholszint a vérben már egytől öt évig terjedő börtönbüntetést von maga után.

Autópályákon és országutakon nappali időszakban is használni kell tompított fényszórót.

A sebességmérő (traffipax) készüléket előre jelző berendezés használata megengedett.

Azon külföldieknek, akik 90 napot meghaladó időt tartózkodnak Románia területén, kérniük kell vezetői engedélyük cseréjét azonos érvényű román okmányra.

A romániai közutakon megengedett legnagyobb sebesség:

 • lakott területeken belül:      50 km/h
 • lakott területeken kívül:       90 km/h
 • európai utakon:                100 km/h
 • autópályán:                     130 km/h

 

Pénzbírságok befizetése

A román közlekedésrendészeti hatóságok által kirótt helyszíni bírságokat csak Románia területén lehet befizetni, éspedig:

-     a helyszínen, a bírságot kiszabó rendőrnek, amennyiben az nem haladja meg 20 büntetőpont értékét. A büntetőpont értékét a romániai minimálbér alapján számítják, 1 büntetőpont annak 10%-t jelenti. Ennek értéke 2017. február 1-től 145 lej;

 • a CEC Bank fiókjainál (Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC BANK SA);
 • bármely romániai település önkormányzatának vagy az önkormányzati befizetések kezelésére jogosult intézmény pénztáránál (casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile publice locale);
 • a romániai határátkelő helyeken található egységes fizetőpontoknál (ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei).

Amennyiben a bírságot nem a szabálysértés helyéhez tartozó településen fizettük be, a befizetést követő 15 napon belül szkennelve, e-mailen kell megküldenünk a befizetés tényét igazoló számlát a román rendőrség azon megyei közlekedésrendészeti osztályához, amelyhez a bírságot kirovó rendőr tartozik (ez a szabálysértésről kiállított jegyzőkönyvben szerepel). 


Utazás, közlekedés biztonsága

A romániai útviszonyok nem számítanak a legtökéletesebbeknek, de az európai és országos szintű utak állapota az utóbbi években sokat javult, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk. A romániai vezetési szokásoknak vannak sajátosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú alkalmazkodást igényel, de egyébként a közlekedési feltételek egyeznek a magyarországi átlaggal.

Sok helyen van felszerelve kamera és a rendőrség sűrűn használja a mobil sebességmérő készülékeket is. Gyakran végeznek közúti ellenőrzéseket, ezért felhívjuk a vezetők figyelmét arra, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Az esetleges szabálysértési bírság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő összeget.

A szabálysértési bírság rendezésének kétféle módja van: vagy a rendőrnek a helyszínen, nyugta ellenében (a nyugtához ragaszkodni kell!) vagy a polgármesteri hivatalok bármelyikében kell kifizetni. Az utóbbi megoldás estében, aki 48 órán belül rendezi a tartozását, a feljegyzett minimumbüntetés felét kell csak befizesse.

A Giurgiu-Rusze hídon az áthaladási díj

 • Motorkerékpárok: 2 €
 • Személygépkocsik, terepjárók: 6 €
 • Kisbuszok: 12 €
 • TIR: 43 €

Úthasználati díj

Romániában 2005. év elejétől kezdve kötelező az úthasználati matrica vásárlása minden gépjárműre, kivéve a két- és háromkerekű motorkerékpárokat. Neve: ROVINIETA. Beszerezhető: a határátkelési helyeken, postahivatalokban és a benzinkutaknál. A Rovinieta nélkül közlekedők komoly pénzbüntetésre számíthatnak. A matrica lehet egy évre szóló, a belföldi járművek esetében, illetve egy napos, hét napos, harminc napos, hat havi és egyéves időtartamú külföldi járművek részére.

A matricák árai függenek a jármű környezetvédelmi besorolásától ((Euro-minősítés nélküli, Euro 1, Euro 2 vagy annál jobb minősítés). A jármű Euro-minősítését a román forgalmi engedély tartalmazza. A külföldi vagy igazolja az Euro-minősítést (forgalmi engedéllyel vagy törzskönyvvel), vagy legrosszabb minősítés szerinti (Euro-minősítés nélküli) díjat fizeti. A matrica hiánya miatt személygépkocsik esetén 300-450 RON (75-112 €), míg autóbuszok és teherautók esetében 1.000-4.500 RON (250-1.125 €) közötti büntetést szabhatnak ki.

A díjtételek euróban 1 évre

 • Euró minősítési fokozattal nem rendelkező személygépkocsik részére: 24 €
 • Euró I: 21 €
 • Euró II: 16,8 €
 • Mikrobuszok: 204-216 €
 • Autóbuszok: 390-510 €
 • 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsik: 60-90 €
 • 3,5-7 tonna közötti teherautók: 210-240 €
 • 7 tonnánál nehezebb teherautók: 420-540 €
 • 12 tonnánál nehezebb teherautók (max. 3 tengelyes): 450-576 €
 • 12 tonnánál nehezebb teherautók (min. 4 tengelyes): 750-930 €

A díjtételeket és valamennyi más, idevágó információt lásd a http://www.roviniete.ro/ weblapon.
 

Időjárás okozta katasztrófák:

Tavasszal a hó olvadása miatt bizonyos övezetekben (Bánát, Olténia, Moldva) jelentkezhet árvízveszély.

télen a havazások miatt számos útvonalon nehezen folyik a közlekedés. A nagyméretű hóesések és hófúvások gondokat okozhatnak a forgalomban az ország egyes övezeteiben (Erdély északi része, Moldva, a magasan fekvő hágók).
Felhívjuk az autósok figyelmét arra, hogy ne induljanak útnak téli gumiabroncsok és csúszásgátló hóláncok nélkül.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt gyakran fordulnak elő közlekedési balesetek, ezért felhívjuk a sofőrök figyelmét, hogy fokozott elővigyázatosságot tanúsítsanak.

hegyekben gyalogosan túrázók megfelelő módon készüljenek az útra (öltözék, lábbeli, felszerelés, élelem), és indulás előtt jelezzék szándékukat egy ismerősnek, aki szükség esetén értesítheti a hatóságokat. Egyes, nehéz útvonalakat biztonsági okokból lezárnak a téli időszakra. Javasoljuk, tartsák be a turisztikai jelzéseket és kerüljék az ilyen útvonalakat.

Javasoljuk, hogy a Romániába utazók indulás előtt érdeklődjenek az utak állapota felől a romániai útügyi hatóságok honlapján (http://www.cnadnr.ro:6060/itn/and.asp) melyet naponta többször is új információkkal frissítenek.


Határátkelőhelyek a magyar-román határon:

 1. Ágerdőmajor–Carei – Vasúti határátkelőhely magyar-román határsávforgalom, valamint vasúti személyzet és rakománykísérők részére
 2. Ártánd–Bors – Közúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 3. Battonya–Turnu – Közúti határátkelőhely nemzetközi személyforgalom, magyar-román áruforgalom részére (3,5 tonna összsúly korlátozással)
 4. Biharkeresztes–Episcopia-Bihor – Vasúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 5. Csengersima–Petea – Közúti határátkelőhely nemzetközi személyforgalom részére
 6. Gyula–Varsand – Közúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 7. Kötegyán–Salonta – Vasúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 8. Lökösháza–Curtici – Vasúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 9. Méhkerék–Salonta – Közúti határátkelőhely nemzetközi személyforgalom, magyar-román áruforgalom részére (3,5 tonna összsúly korlátozással)
 10. Nagylak–Nadlac – Közúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére
 11. Nyírábrány–Valea lui Mihai – Közúti határátkelőhely magyar-román határsávforgalom részére
 12. Nyírábrány–Valea lui Mihai – Vasúti határátkelőhely nemzetközi személy- és áruforgalom részére