A magyar állampolgárság megszerzése honosítással és visszahonosítással

Hogyan szerezhet Ön magyar állampolgárságot? 

 • Amennyiben Ön soha nem volt magyar állampolgár: honosítással,
 • ​Amennyiben Ön már rendelkezett magyar állampolgársággal, de azt elveszítette (pl. a békeszerződések területrendezése folytán; 1990. május 2-a után történt elbocsátás, illetve lemondás; valamint kettős állampolgárságot kizáró egyezmények következtében): visszahonosítással.

Érinti-e az Ön eredeti állampolgárságát a magyar állampolgárság megszerzése?

A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

Hol nyújthatja be a magyar állampolgárság meg/visszaszerzése iránti kérelmet?

A honosítási és visszahonosítási kérelmet személyesen,

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához (a továbbiakban: integrált ügyfélszolgálati iroda),

c) a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve

d) az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez

lehet benyújtani.

A kérelem elektronikusan előkészíthető a https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/ oldalon. A Konzinfo rendszerben online előkészített kérelem OR-kódot kap. A kérelem körültekintő online előkészítése lerövidítheti a személyes benyújtáskor az ablaknál töltendő időt.

Jelent-e anyagi terhet az Ön számára a kérelem benyújtása?
A honosítási/visszahonosítási kérelem, valamint az ezekhez csatolható névmódosítási kérelem illetékmentes.

Mely feltételek együttes teljesülése esetén nyújthatja be honosítási vagy visszahonosítási kérelmét?

 • Ha Ön a kérelem benyújtását megelőzően meghatározott ideig bevándoroltként, menekültként, letelepedettként, illetve ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja és bejelentési kötelezettségének eleget tett, (Az időtartam számítása az említett engedélyek elnyerését követő lakcímbejelentéssel kezdődik.)
 • Ha Ön büntetlen előéletű és Ön ellen a magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • Ha Önnek magyarországi lakása és megélhetése biztosított.
 • Ha igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
 • Ha az Ön honosítása a Magyarország érdekeit nem sérti.

A szükséges feltételek fennállása esetén mennyi ideig kell Magyarországon élnie ahhoz, hogy kérelmét benyújthassa?


Folyamatos magyarországi helyben lakás esetén nyolc év után kérheti az, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.


Folyamatos magyarországi helyben lakás esetén, öt év után kedvezményes honosítást kérhet az, aki:

 • Magyarország területén született,
 • kiskorúsága idején már letelepedett, vagy bevándorolt Magyarországra,
 • hontalan.

Folyamatos magyarországi helyben lakás esetén, három év után kedvezményes honosítást kérhet aki:

 • magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
 • kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 • magyar állampolgár fogadta örökbe,
 • magyar hatóság menekültként elismerte.

Egyszerűsített honosítását kérheti az, aki

 • saját maga (visszahonosítás) vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását; VAGY
 • magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, VAGY
 • magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született;

ÉS

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi);
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az egyszerűsített honosítási eljárás részleteit itt találja

 

Mivel igazolható a magyar állampolgárság?

A magyar állampolgárság igazolható:

 • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
 • érvényes magyar útlevéllel, vagy
 • egy évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal.

Ki kérhet állampolgársági bizonyítványt?

Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti állampolgárságától függetlenül.

A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője járhat el.

Hol és milyen formában kell a kérelmet benyújtani?

Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani:

 • ha a kérelmező lakóhelye Magyarországon van, választása alapján a lakóhelye szerint illetékes települési - fővárosban a kerületi - önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél, vagy a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőnél,
 • a külföldön élő kérelmező az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél.

A kérelem átvételekor a konzuli szolgálat ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát, aláírását hitelesíti, majd a kérelmet a mellékletekkel együtt továbbítja az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez.

Milyen okiratokat kell csatolni a kérelemhez?

Az állampolgárság igazolása iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a születési anyakönyvi kivonatot,
 • a családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • szülők születési, illetve házassági anyakönyvi kivonatát,
 • bizonyos esetekben a kérelmező vagy felmenői magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okmányokat is csatolni szükséges. (például: régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által kiadott irat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat stb.)

(A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat – beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is – kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.)

Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:

 • a magyar állampolgárság fennállását,
 • a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését)
 • vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

A bizonyítvány felhasználható:

 • magyar útlevél igényléséhez, magyar személyazonosító igazolvány kiváltásához,
 • külföldön történt anyakönyvi események (születés, házasságkötés, haláleset) Magyarországon történő anyakönyvezéséhez,
 • külföldön történt névváltoztatás Magyarországon történő engedélyezéséhez,
 • magyarországi ingatlan vásárlásához,
 • hagyatéki ügy intézéséhez,
 • munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához,
 • valamint minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál, ahol az állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Mennyi az állampolgársági bizonyítvány ügyintézési határideje?

Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala a beérkezéstől számított három hónapon belül tesz eleget.

Amennyiben az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolja, az eljáró szerv a hiány pótlására megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a kérelmezőt felhívhatja. Az eljárás folytatására a hiánypótlást követően kerül sor.

Van-e jogorvoslati lehetőség az állampolgársági eljárásban?

Az állampolgársági bizonyítványban foglalt ténymegállapítás, továbbá az eljárás során hozott döntés (határozat, végzés) felülvizsgálata a közléstől számított 30 napon belül kizárólag a Fővárosi Bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet az eljáró hatóságnál (Budapest Főváros Kormányhivatala) kell benyújtani.