Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România a devenit membru deplin al Uniunii Europene, de aceea cetăţenii săi pot călători fără viză în Ungaria până la 90 de zile. În cazul în care această perioadă depăşeşte 90 de zile persoanele în cauză trebuie să se înregistreze la oficiile teritoriale ale Direcţiei Naţionale pentru Străini (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság - OIF).

În afară de Uniunea Europeană Ungaria a semnat cu mai multe ţări acorduri de eliminare a vizelor. Cetăţenii acestor ţări pot călători şi staţiona pe teritoriul Ungariei pentru cel mult 90 de zile în decursul a 6 luni fără viză de intrare. Lista acestor ţări poate fi consultat' pe pagina de web al serviciului consular maghiar (http://konzinfo.mfa.gov.hu/en ).
 

INFORMAŢII PRIVIND ACORDAREA VIZERLOR SCHENGEN


Începănd cu 21 decembrie 2007 Ungaria este membru deplin al Convenţiei Schengen. Vizele şi permisele de şedere eliberate pentru ţările membre Schengen sunt valabile şi pentru Ungaria, iar vizele Schengen eliberate de reprezentanţele diplomatice ungare şi permisele de şedere eliberate de autorităţile ungare sunt valabile în toată zona Schengen.

Începând cu 21 decembrie 2007, 24 de state aparţin zonei Schengen: 22 state din cele 27 membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia şi Ungaria), precum şi Norvegia şi Islanda. 5 dintre statele membre ale Uniunii Europene - Bulgaria, Cipru, Irlanda şi România – nu fac parte în continuare din zona Schengen.

Regulile de viză şi călătorie Schengen sunt valabile doar pentru călătoriile mai scurte de 90 de zile. Şederile mai lungi de 90 de zile sunt reglementate de legislaţia naţională a fiecărei ţări.


CERINŢELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI DE SCURTĂ ŞEDERE 
ÎN ŢĂRILE MEMBRE SCHENGEN ŞI/SAU UNGARIA

Viza de scurtă şedere poate fi simplă, dublă sau multiplă, permiţând deţinătorului să stea în Ungaria o perioadă neîntreruptă de cel mult 90 de zile în decursul a 6 luni, din momentul intrării în ţară, sau, în cazul întreruperii şederii, pe o perioadă ce nu depăşeşte în total 90 de zile în decursul a 6 luni, calculate din momentul primei intrări.

Documentele necesare pentru obţinerea vizei:

 1. Paşaport valabil cel puţin 3 luni din momentul întoarcerii din Ungaria .
 2. Permis de şedere în România, valabil în momentul depunerii cererii.
 3. Formulare de cerere viză: se completează câte una pe persoană
 4. Fotografie tip paşaport (4x3 cm): 1 fotografie, nu mai veche de 3 luni. Nu se acceptă fotografii de pe care nu poate fi identificat aplicantul.
 5. Taxa de procesare a vizei: 80 EUR
 6. Dovada mijlocului de transport: Bilet de avion, tren sau vapor (sau rezervare confirmata), dovada închirierii unui autoturism folosit pentru călătoria în Ungaria.
 7. Dovada cazării: rezervare de hotel sau motel plătită sau confirmată de unitatea de cazare, contract de închiriere a unui apartament, scrisoare de invitaţie.
 8. Dovada suportului financiar necesar traiului în Ungaria: extras de cont bancar, card de credit, însoţit de extras de cont bancar, cecuri de călătorie, scrisoare de invitaţie oficială din Ungaria, alte mijloace financiare.
 9. Asigurare medicală pentru toată durata şederii în ţările Schengen, în valoare de min. 30.000 EUR
 10. Dovada scopului călătoriei:
  • În caz de călătorie turistică: adeverinţa eliberată de compania de turism sau, în cazul călătoriei individuale, dovada achitării preţului cazării
  • În caz de tranzit: viza ţării de destinaţie sau alt document ce dovedeşte posibilitatea intrării în ţara de destinaţie (dacă este nevoie)
  • În caz de efectuarea unor studii: adeverinţa de la instituţia primitoare, precum şi dovada cazării
  • În cazul unei vizite: invitaţie autentificată la notar şi copia paşaportului sau cărţii de identitate al persoanei care semnează invitaţia
  • Pentru întreţinerea relaţiilor familiale, documentele necesare în cazul unei vizite sau adeverinţa referitoare la situaţia familială şi declaraţia în propria răspundere despre scopul călătoriei şi a şederii. Declaraţia trebuie să conţină gradul de rudenie, precum şi numele, adresa şi numărul de telefon al membrului de familie.
  • În cazul călătoriei cu scop de afaceri, scrisoarea de invitaţie al partenerului din Ungaria, dovada existenţei legăturilor comerciale, adeverinţa Camerei de Comerţ din Ungaria despre activitatea de afaceri, precum şi dovada locuinţei pe durata călătoriei.
  • În cazul călătoriei cu scop de tratament: adeverinţa instituţiei la care se apelează, care să conţină adeverinţa că sunt acoperite cheltuielile tratamentului, precum şi dovada locuinţei pe durata tratamentului.
  • În cazul cărăuşilor, adeverinţa firmei de transport, respectiv cererea acestuia.
  • În cazul vizitării mormântului unei rude înmormântate în Ungaria: dovada existenţei mormântului şi dovada gradului de rudenie.
  • În cazul călătoriei cu scop cultural: contract de mandat semnat, invitaţie la la unproces de ctreaţie, sau invitaţia organizatorului unui eveniment.
  • În cazul călătoriei cu scop sportiv, acreditarea pentru evenimentul sportiv ce urmează a se desfăşure în Ungaria, contractul semnat cu un club maghiar sau adeverinţa eliberată de către clubul reprezentat/comitetul olimpic/autoritatea centrală pentru sport.
  • În cazul participării la o conferinţă: invitaţie din partea organizatorilor, şi confirmarea din partea instituţiei reprezentate; dovada achitării contravalorii conferinţei.

În cazul continuării clălătoriei în alte ţări membre Schengen, documentele de mai sus trebuie prezentate şi pentru ţările respective. Actele menţionate mai sus trebuie prezentate în original şi copie.

ÎN AFARA DOCUMENTELOR ENUMERATE CONSULUL POATE SOLICITA ŞI PREZENTAREA ALTOR DOCUMENTE !

RECURS

În cazul refuzului de viză solicitantul poate să facă recurs. Acesta se depune la reprezentanţa care a adus hotărârea de refuz a cererii pentru viză, în decurs de 8 zile din momentul preluării hotărârii. Ministerul de Externe va răspunde la recurs în decurs de 15 zile. Taxa pentru recurs este de 160 EUR, care nu se returnează nici în cazul unui răspuns pozitiv.

În cazul refuzării vizei se poate depune oricând o cerere nouă după plata taxei de viză.

ÎN CAZUL ŞEDERILOR CARE DEPĂŞESC DURATA DE 90 DE ZILE

În cazul şederilor ce depăşesc 90 de zile se depune la Secţia Consulară o cerere pentru permis de şedere, care va fi analizat de către Direcţia Naţională pentru Străini. Dacă cererea este acceptată, pe baza acestui accept se va elibera la Consulat o viză de intrare simplă, valabilă cel mult 30 de zile, pentru preluarea permisului de şedere.

CERINŢE GENERALE PENTRU PERMISUL DE ŞEDERE

 1. Paşaport valabil cel puţin 3 luni din momentul întoarcerii din Ungaria.
 2. Formulare de cerere viză – se completează câte una pe persoană
 3. Fotografie tip paşaport (4x3 cm) – 1 fotografie, nu mai veche de 3 luni. Nu se acceptă fotografii de pe care nu poate fi identificat aplicantul.
 4. Permis de şedere în România, valabil în momentul depunerii cererii.
 5. Cazare - declaraţia angajatorului despre asigurarea locuinţei/contract de închiriere valabil/rezervare de cazare; în cazul locuinţelor închiriate sau proprietate personală: extras din cartea de imobil
 6. Taxa de viză: 110 EUR

DESCRIERI ŞI CERINŢE SPECIFICE

Permisul de şedere permite deţinătorului să călătorească în Ungaria şi ţările membre Schengen cu un scop bine stabilit, pe o perioadă mai mare de 90 de zile, cel puţin 1 an, fără să fie necesară prezentarea altui document.

 1. 1. Permis de şedere cu scopul efectuării unei activităţi remunerate
  • permis de muncă valabil (se obţine de către angajator, la oficiile teritoriale de muncă),
  • contract de muncă semnat pe baza permisului de muncă valabil
  • actele firmei înregistrate la Camera de Comerţ/invitaţie, invitaţie sau adeverinţă eliberată de persoana juridică la care se face deplasarea, sau
  • hotărârea Adunării Generale, prin care se stabileşte cota de remunerare
  • resurse financiare necesare efectuării călătoriei
  • în cazul firmelor care deja au activitate: balanţa anuală
  • în cazul firmelor care deja au activitate: adeverinţă eliberată de către autorităţile fiscale, prin care se face dovada plăţii contribuţiilor la fondurile de pensie şi asigurări
  • document de atestare a pregătirii profesionale
  • dovada faptului că firma nu are datorii la stat (în cazul firmelor care au deja activitate)
  • în cazul angajaţilor de cetăţenie maghiară: contracte de muncă valabile
  • în cazul unei firme noi, un scurt plan de afaceri
 2. Permis de şedere cu scop de studii
 3. document prin care se atestă calitatea de elev/student
 4. resurse financiare necesare asigurării traiului
 5. adeverinţa institutului de învăţământ despre plata taxei şcolare sau scutirea de această taxă
 6. adeverinţă din parte institului medical la care se apelează
 7. adeverinţă despre achitarea cheltuielilor de tratament/intervenţie medicală
 8. resurse financiare necesare asigurării traiului pe durata şederii
 9. adeverinţă despre asigurarea cazării dacă asta nu se face la spital
 10. resurse financiare necesare asigurării traiului însoţitorului – obligatoriu în cazul în care persoana care se deplasează pentru tratament/intervenţie medicală face deplasarea cu un însoţitor
 11. adeverinţă despre asigurarea cazării însoţitorului – obligatoriu în cazul în care persoana care se deplasează pentru tratament/intervenţie medicală face deplasarea cu un însoţitor
 12. invitaţie oficială sau invitaţie autentificată de către un notar public
 13. adeverinţă despre venitul mediu al celui care semnează invitaţia
 14. extras din cartea de imobil
 15. copia paşaportului sau cărţii de identitate al celui care semnează invitaţia
 16. invitaţia institutului de cercetare din care să rezulte şi în ce măsură se acoperă cheltuielile invitatului
 17. în cazul în care institutul de cercetare nu acoperă cheltuielile, dovada existenţei resurselor financiare necesare asigurării traiului pe perioada şederii în Ungaria
 18. certificat de naştere/căsătorie/în traducere legalizată
 19. resurse financiare necesare asigurării traiului
 20. adeverinţă fiscală/adeverinţă eliberată de angajator despre venitul membrului de familie la care se face deplasarea
 21. copia paşaportului sau cărţii de identitate al rudei din Ungaria
 22. contractul semnat cu organizaţia primitoare despre efectuarea muncii voluntare.
 23. Permis de şedere cu scop medical
 24. Permis de şedere cu scop de vizită
 25. Permis cu scop de cercetare
 26. Permis de şedere cu scopul reîntregirii familiei
 27. Permis de şedere pentru activitate de voluntariat

ÎN AFARA DOCUMENTELOR ENUMERATE CONSULUL POATE SOLICITA ŞI PREZENTAREA ALTOR DOCUMENTE !

ATENŢIE !

Începând cu data de 20 mai 2011 la depunerea cererile pentru viză de şedere se prelevează şi datele biometrice (amprente digitale, fotografie, semnătură) ale solicitanţilor. Copii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiţi de înregistrarea amprentelor digitale, iar semnătura o va da părintele sau reprezentantul legal al copilului.

RECURS

În cazul refuzului cererii se poate face recurs în decurs de 8 zile din momentul luării la cunoştinţă a hotărârii la direcţia regională care a adus hotărârea sau la funcţionarul consular. Direcţia Naţională pentru Străini va răspunde la cererea în decurs de 30 de zile.

PLATA TAXELOR

 • Taxa de viză se plăteşte la OTP Bank Bucureşti – Sucursala Dorobanţi după prezentarea la consulat a documentelor.
 • Consulatul nu aplică alte taxe pentru eliberarea vizelor !
 • În cazul refuzării vizei taxa de viză nu se returnează !
 • Taxa de viză se plăteşte doar în euro.

CINE POATE DEPUNE CERERE DE VIZĂ ÎN BUCURESTI

Ca regulă de bază consulatul poate elibera viză pentru următoarele categorii de persoane:

 • persoane care au domiciliul stabil în România
 • persoane în a căror ţară de origine nu funcţionează reprezentanţă diplomatică maghiară sau alta care să reprezinte Ungaria.

CERERILE DE VIZĂ SE DEPUN PERSONAL !

ATENŢIE !

 • Excepţiile faţă de cele menţionate mai sus nu înseamnă că solicitantul nu pote fi invitat la interviu de către consul.
 • Autorizarea se poate aplica numai la primirea vizei completate.
 • În general prelucrarea cererilor de viză poate dura până în 15 zile, perioadă care poate fi prelungită cu 30 sau 60 de zile. Cererile trebuie depuse cu cel puţin 15 zile înainte de călătoria propusă.
 • Prezentarea unor informaţii eronate sau false poate duce la refuzarea vizei.
 • Obţinerea vizei nu garantează intrarea în zona Schengen, aceasta putând fi revocat de către organele poliţiei de frontieră.

REGULI SPECIALE PENTRU PERSOANELE CETĂŢENI AI UNOR STATE TERŢE,
MEMBRI DE FAMILIE CETĂŢENI UE

Cetăţenii unor state terţe, membri de familie ai unor cetăţeni ai UE, care au permis de şedere cu scop de reîntregire a familie tip UE trebuie să obţină în prealabil viza, dar sunt scutiţi de la plata taxei de viză. La depunerea cererii de viză trebuie să prezinte în plus, în original şi cópie, certificatul de căsătorie sau documentul care face dovada gradului de rudenie, respectiv o cópie al paşaportului sau al carnetului de identitate al membrului de familie UE. Cetăţenii statelor terţe, rude ale unor cetăţeni ai UE, sunt scutiţi de la plata taxei de viză. La depunerea cererii de viză trebuie să prezinte în plus, în original şi cópie, certificatul de căsătorie sau documentul care face dovada gradului de rudenie.